خطا ‭[1]‬

خطای بخش وب: یک «کنترول فورم وب» یا «بخش وب» در این صفحه نمایش داده یا وارد شده نمیتواند.قسم TursimNews.News.News, TursimNews, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=284299cb0bb28231 پیدا شده نتوانست یا به عنوان مصئون ثبت نشده است. شناسه مشخصات حساب: bf761ba0-645b-8044-8088-c82d12b222da.

جزئیات خطا:
[UnsafeControlException: یک «کنترول فورم وب» یا «بخش وب» در این صفحه نمایش داده یا وارد شده نمیتواند.قسم TursimNews.News.News, TursimNews, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=284299cb0bb28231 پیدا شده نتوانست یا به عنوان مصئون ثبت نشده است.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)

 خطا ‭[2]‬

خطای بخش وب: یک «کنترول فورم وب» یا «بخش وب» در این صفحه نمایش داده یا وارد شده نمیتواند.قسم IKCO.HitCounter.Analytics.Analytics, SPW.Webpart.HitCounterByCustomList, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=9abc60caea76e891 پیدا شده نتوانست یا به عنوان مصئون ثبت نشده است. شناسه مشخصات حساب: bf761ba0-645b-8044-8088-c82d12b222da.

جزئیات خطا:
[UnsafeControlException: یک «کنترول فورم وب» یا «بخش وب» در این صفحه نمایش داده یا وارد شده نمیتواند.قسم IKCO.HitCounter.Analytics.Analytics, SPW.Webpart.HitCounterByCustomList, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=9abc60caea76e891 پیدا شده نتوانست یا به عنوان مصئون ثبت نشده است.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)