از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
اخبار

 خطا

خطای بخش وب: علامت مشمول مشخصه های '__designer:CustomXsl' تکراری است. شناسه مشخصات حساب: 374bfc9e-f4a0-8044-8088-c46f6c6ea3ad.

جزئیات خطا:
[WebPartPageUserException: علامت مشمول مشخصه های '__designer:CustomXsl' تکراری است.]
  at Microsoft.SharePoint.TagParser.ParseAttributes()
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.WebPartTagReader.ParseWebPartTag()
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CompressUsingXmlDeserializer(SourceContent sourceContent)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CompressInOrder(Deserializer firstMethod, Deserializer secondMethod, SourceContent sourceContent, String allRegisterDirectives, Boolean isClosed)