از فرمان های روبان را صرفنظر کنید
به محتوای اصلی صرفنظر نمایید
اخبار

 خطا

خطای بخش وب: علامت مشمول مشخصه های '__designer:CustomXsl' تکراری است. شناسه مشخصات حساب: e6d0109f-54aa-8044-8088-c22ec185fb76.

جزئیات خطا:
[WebPartPageUserException: علامت مشمول مشخصه های '__designer:CustomXsl' تکراری است.]
  at Microsoft.SharePoint.TagParser.ParseAttributes()
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.WebPartTagReader.ParseWebPartTag()
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CompressUsingXmlDeserializer(SourceContent sourceContent)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CompressInOrder(Deserializer firstMethod, Deserializer secondMethod, SourceContent sourceContent, String allRegisterDirectives, Boolean isClosed)