خطا

خطای بخش وب: یک «کنترل فرم وب» یا «بخش وب» در این صفحه نمایش داده یا وارد نمی تواند شود.قسم SiteMap.wp_SiteMap.wp_SiteMap, SiteMap, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=2a2cd74244887f2a پیدا شده نتوانست یا به عنوان امن ثبت نشده است. شناسه مشخصات حساب: c2a5919f-54fb-8044-8088-c209af486247.

جزئیات خطا:
[UnsafeControlException: یک «کنترل فرم وب» یا «بخش وب» در این صفحه نمایش داده یا وارد نمی تواند شود.قسم SiteMap.wp_SiteMap.wp_SiteMap, SiteMap, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=2a2cd74244887f2a پیدا شده نتوانست یا به عنوان امن ثبت نشده است.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)