​​​​​​​​​​​​​​​

 خطا

خطای بخش وب: یک «کنترل فرم وب» یا «بخش وب» در این صفحه نمایش داده یا وارد نمی تواند شود.قسم ShowNewsTabFomat.ShowNewsTabFomat.ShowNewsTabFomat, ShowNewsTabFomat, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=42a2f3f847425b48 پیدا شده نتوانست یا به عنوان امن ثبت نشده است. شناسه مشخصات حساب: 90f392a0-a95c-90c2-fd8c-7dc0877d957b.

جزئیات خطا:
[UnsafeControlException: یک «کنترل فرم وب» یا «بخش وب» در این صفحه نمایش داده یا وارد نمی تواند شود.قسم ShowNewsTabFomat.ShowNewsTabFomat.ShowNewsTabFomat, ShowNewsTabFomat, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=42a2f3f847425b48 پیدا شده نتوانست یا به عنوان امن ثبت نشده است.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Boolean isAppWeb, Guid guid, Guid solutionId, Nullable`1 solutionWebId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotSafe)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)