پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
 

 خطا

 
خطای وب پارت: یک وب پارت یا فرم کنترل وب در این صفحه نمی تواند نمایش داده شود و یا وارد شود. نوع SPW.Webpart.GoogleMapOnline.GoogleMapOnlineWebpart.GoogleMapOnlineWebpart, SPW.Webpart.GoogleMapOnline, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0507e9bbf4d8d13c یافته نمی شود یا بعنوان امن ثبت نشده است.

جزئيات خطا:
[UnsafeControlException: یک وب پارت یا فرم کنترل وب در این صفحه نمی تواند نمایش داده شود و یا وارد شود. نوع SPW.Webpart.GoogleMapOnline.GoogleMapOnlineWebpart.GoogleMapOnlineWebpart, SPW.Webpart.GoogleMapOnline, Version=1.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=0507e9bbf4d8d13c یافته نمی شود یا بعنوان امن ثبت نشده است.]
  at Microsoft.SharePoint.ApplicationRuntime.SafeControls.GetTypeFromGuid(Guid guid, Guid solutionId, String assemblyFullName, String typeFullName, Boolean throwIfNotFound)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CreateWebPartsFromRowSetData(Boolean onlyInitializeClosedWebParts)