ویرایش
http://khms.ir/OtherFiles/Ebrahimi.pngاکبر ابراهیمی.pdfاکبر ابراهیمیمصاحبه با حاج اکبر ابراهیمی - خیّر و عضو هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز ایران 
بهرام عزیزی.pdfبهرام عزیزیمصاحبه با جناب آقای حاج بهرام عزیزی - خیر شهرستان بروجن  
سراج واعظ پور.pdfسراج واعظ پورمصاحبه با حاج سید سراج واعظ پور - خّیر مسکن ساز استان فارس 
نادر خانی.pdfنادر خانیمصاحبه با حاج یزدان نادر خانی - خیر مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز شهرستان علی آباد کتول 
کاظم عمادی.pdfکاظم عمادیمصاحبه با کاظم عمادی - خیّر و مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان خراسان جنوبی