ویرایش
  
  
  
موضوع خبر
  
  
تعداد= 631
 
  
1399/04/12خانواده های دارای دو معلولگلستان
 
  
1399/04/12مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست هیئت مدیره انجمن استانزنجان
 
  
1399/04/10خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشیاصفهان
 
  
1399/04/10مسکن محرومان, حساب 100خراسان رضوی
 
  
1399/04/08خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداریاردبیل
 
  
1399/04/08خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداریاردبیل
 
  
1399/04/08وام و تسهیلات, خانواده های دارای دو معلولگلستان
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/ardebil/13990405000324_Test_PhotoN.jpg
  
1399/04/07خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداریاردبیل
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/fars/002.jpg
  
1399/04/04خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشیفارس
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/semnan/75%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86.jpg
  
1399/04/03خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلولگلستان
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/semnan/3397647_2.jpg
  
1399/04/02خیرین مسکن سازسمنان
 
  
1399/04/02بازدید از پروژهکرمانشاه
 
  
1399/04/01خانواده های دارای دو معلول, نشست و هم اندیشیکرمانشاه
 
  
1399/03/31مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری, خانواده های دارای دو معلولاصفهان
 
  
1399/03/24مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, برگزاری مجمع عمومی انجمن خیرین مسکن ساز استانهرمزگان
 
  
1399/03/21مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, بازدید از پروژهکرمانشاه
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/tehran/ghayoran.png
  
1399/03/18خیرین مسکن ساز, تقدیر و تشکرتهران
 
  
1399/03/17مسکن محرومان, خیرین مسکن سازهرمزگان
 
  
1399/03/17خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول, نشست و هم اندیشیسمنان
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/tehran/2malol.jpg
  
1399/03/12مسکن مهر, خانواده های دارای دو معلول, نشست و هم اندیشیتهران
 
  
1399/03/11خانواده های دارای دو معلولآذربایجان شرقی
 
  
1399/03/08نشست و هم اندیشیگلستان
 
  
1399/03/04نشست و هم اندیشییزد
 
  
1399/03/01انتصابات, حساب 100, خانواده های دارای دو معلول, نشست و هم اندیشیگلستان
 
  
1399/03/01مسکن مهر, خیرین مسکن سازآذربایجان شرقی
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5/005.jpg
  
1399/02/20خانواده های دارای دو معلول, نشست و هم اندیشی
 
  
1399/02/16خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشیعمومی
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/kordestan/IMG-20200416-WA0007.jpg
  
1399/02/01خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشیکردستان
 
  
1399/01/21نشست و هم اندیشیآذربایجان شرقی
 
  
1399/01/01تبریک نوروز باستانیعمومی
 
  
1398/12/17خانواده های دارای دو معلول, تفاهم نامه, نشست و هم اندیشیاصفهان
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/sistan.balochestan/sistan.sail.jpg
  
1398/11/30سیل, خانواده های دارای دو معلول, اهدای لوازم خانگیسیستان و بلوچستان
 
  
1398/11/28خیرین مسکن ساز, برگزاری مجمع عمومیزنجان
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/tehran/fashafooyeh.png
  
1398/11/20خیرین مسکن ساز, خشت گذاریتهران
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/kh.lor.jpg
  
1398/11/18نشست و هم اندیشیلرستان
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/kermansha/jalase%20%20salane%20%20heyat%20%20oomana%20%20khayerin.jpg
  
1398/11/16مسکن محرومان, جلسه هیات امناکرمانشاه
 
  
1398/11/16خیرین مسکن ساز, بازدید از پروژهکرمانشاه
 
  
1398/11/16نشست و هم اندیشیکرمانشاه
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/kermansha/kershahfarsh.png
  
1398/11/15بازسازی, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداریکرمانشاه
 http://www.khms.ir/SitePics/اخبار/7%20-%20small.jpg
  
1398/10/25مسکن محرومان, خیرین مسکن سازقزوین
 
  
1398/10/24خیرین مسکن ساز, نشست هیئت امنای انجمن خیرین مسکن ساز استانقم
 
  
1398/10/21رحلت حضرت آيت الله سيد هاشم رسولي محلاتيعمومی
 
  
1398/10/18خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول, نشست و هم اندیشیزنجان
 
  
1398/09/19مسکن محرومان, مسکن مهرگیلان
 
  
1398/09/18خیرین مسکن سازسمنان
 http://www.khms.ir/SitePics/اشخاص/khakipor01.jpg
  
1398/09/16تودیع و معارفهعمومی
 
  
1398/09/14خیرین مسکن سازسمنان
 http://www.khms.ir/sitepics/اخبار%20استانها/04_jpg.jpg
  
1398/09/11خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلولهرمزگان
 http://www.khms.ir/SitePics/اشخاص/b.alavi.jpg
  
1398/09/09خانواده های دارای دو معلولعمومی
 http://www.khms.ir/sitepics/اخبار%20استانها/semnan/IMG-20191205-WA0011.jpg
  
1398/09/07خیرین مسکن سازسمنان
1 - 50صفحه بعد