ویرایش
  
  
  
موضوع خبر
  
  
  
تعداد= 846
 
  
1400/09/01مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشیاصفهانکاشان
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/Esfahan/aranbidgol.jpg
  
1400/08/25خیرین مسکن ساز, افتتاح دفتر انجمن خیرین مسکن سازاصفهانآران و بیدگل
 
  
1400/08/25حساب 100, خیرین مسکن ساز, کلنگ زنی پروژهاردبیلاردبیل
 
  
1400/08/20مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشیخراسان جنوبیبیرجند
 
  
1400/08/19مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, بازدید از پروژهخراسان جنوبیسرایان
 
  
1400/08/18مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلولکرمانشاهکرمانشاه
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/mazandaran/mazanj.png
  
1400/08/11مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن سازمازندرانساری
 
  
1400/08/10مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن سازسمنانسمنان
 
  
1400/07/30حساب 100, خیرین مسکن سازسمنان
 
  
1400/07/30نشست و هم اندیشیسمنان
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/kohkilooyeh/a9a03e51-b7e8-47cd-b574-e43b7603bdf1.jpg
  
1400/07/20جلسه کمیته راهبریکهگیلویه و بویراحمد
 
  
1400/07/15نشست و هم اندیشیسمنان
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/mazandaran/09e43ae7-529a-4e7b-a936-414f69b7ee03.jpg
  
1400/07/13نشست و هم اندیشیمازندران
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/kermansha/komiteh58.jpg
  
1400/07/06مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلولکرمانشاهکرمانشاه
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/tehran/arbaeen.jpg
  
1400/07/05پیام تسلیت اربعینتهران
 
  
1400/06/30مصاحبه خبریآذربایجان شرقیتبریز
 
  
1400/06/29مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, بازدیداردبیلگرمی، بیله سوار
 
  
1400/06/24مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, کلنگ زنی پروژههرمزگانبندر جاسک
 
  
1400/06/10حساب 100, خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشیاردبیلاردبیل
 
  
1400/06/06مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول, کلنگ زنیاصفهانخمینی شهر
 
  
1400/05/25مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن سازتهرانتهران
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/ghazvinjahadi.jpg
  
1400/05/21حساب 100, خیرین مسکن سازقزوینقزوین
 
  
1400/05/19پیام تسلیت ماه محرمتهرانتهران
 
  
1400/05/17انتصاباتسیستان و بلوچستان
 
  
1400/05/14مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلولکرمانشاهکرمانشاه
 
  
1400/05/13حساب 100, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلولزنجانزنجان
 
  
1400/05/12مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلولکردستانسنندج
 
  
1400/05/10مراسم سوگواریفارسشیراز
 
  
1400/05/07تبریک عید غدیر خمتهرانتهران
 
  
1400/05/03پیام تسلیتعمومی
 
  
1400/04/30تبریک عید قربانتهرانتهران
 
  
1400/04/12تقدیر و قدردانیاصفهان
 
  
1400/04/09خیرین مسکن سازکردستان
 
  
1400/04/07خیرین مسکن ساز, بازدیدخراسان جنوبیسربیشه
 http://khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/khorasan.jonobi/sarbisheh.png
  
1400/04/03مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن سازخراسان جنوبیبیرجند- سربیشه
 
  
1400/04/02حساب 100, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلولگیلان
 
  
1400/04/02مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن سازمازندراننکا
 
  
1400/04/01مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, تفاهم نامهالبرزکرج
 
  
1400/04/01تبریکتهران
 
  
1400/03/25خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول, تفاهم نامهخراسان جنوبی
 
  
1400/03/22خیرین مسکن سازبوشهر
 
  
1400/03/20خیرین مسکن سازگلستان
 
  
1400/03/19حساب 100, خیرین مسکن سازعمومی
 http://khms.ir/SitePics/88.jpg
  
1400/03/17خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلولفارس
 
  
1400/03/14پیام سالگرد عروج ملکوتی امام خمینی(ره)تهرانتهران
 
  
1400/03/12مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری, خانواده های دارای دو معلولآذربایجان شرقی
 http://khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/fars/rohanifars.jpg
  
1400/03/12مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلولفارسشیراز
 
  
1400/03/12حساب 100, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلولفارسشیراز
 
  
1400/03/11مسکن محرومان, خیرین مسکن سازاصفهانکاشان
 
  
1400/03/11مسکن محرومان, خیرین مسکن سازهرمزگانبندرعباس
1 - 50صفحه بعد