ویرایش
  
  
  
موضوع خبر
  
  
  
شمارش= 901
 
  
1401/05/07خیرین مسکن ساز, مسئولیت اجتماعی و صنعت ساختمانعمومی
 
  
1401/05/04خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشیعمومی
 
  
1401/03/03حساب 100, خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشیزنجان
 
  
1401/02/10نشست و هم اندیشیزنجان
 
  
1401/02/10خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداریآذربایجان شرقی
 
  
1401/02/01خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری, خانواده های دارای دو معلولکرمانشاه
 
  
1401/01/28حساب 100, خیرین مسکن سازبوشهر
 
  
1401/01/22حساب 100, خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشیمازندران
 
  
1401/01/21مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن سازعمومی
 
  
1400/12/28حساب 100, خیرین مسکن سازبوشهر
 
  
1400/12/21خیرین مسکن ساز, مسکن محرومیناردبیل
 
  
1400/12/20مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداریبوشهر
 
  
1400/12/20مجمع خیرین مسکن ساز استاناردبیلاردبیل
 http://khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/kermansha/khmskhermansh.jpg
  
1400/12/20حساب 100, خیرین مسکن سازکرمانشاه
 
  
1400/12/15مسکن محرومان, خیرین مسکن سازاردبیلاردبیل
 
  
1400/12/14خیرین مسکن ساز, نشست هیات مدیره مرکزتهرانتهران
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/kermansha/javanrood.jpg
  
1400/12/11مسکن محرومان, خیرین مسکن سازکرمانشاهکرمانشاه
 
  
1400/12/04مسکن محرومان, خیرین مسکن سازمازندراننکا
 
  
1400/12/02مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, تجلیل از انجمن خیرین استاناردبیلاردبیل
 
  
1400/12/02مسکن محرومان, خیرین مسکن سازاردبیلاردبیل
 
  
1400/11/16مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری, خانواده های دارای دو معلولاردبیلاردبیل
 
  
1400/11/13مسکن محرومان, نشست هیات مدیره استاناردبیلاردبیل
 
  
1400/11/13مسکن محرومان, خیرین مسکن سازکرمانشاههرسین
 
  
1400/11/13مسکن محرومان, خیرین مسکن سازکرمانشاههرسین
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/kermansha/kangavar.jpg
  
1400/11/04نشست مجمعکرمانشاهکنگاور
 
  
1400/11/04حساب 100, خیرین مسکن ساز, جمع آوری کمککرمانشاهکنگاور
 
  
1400/11/03ولادت حضرت فاطمه زهرا(س)تهرانتهران
 
  
1400/10/28مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلولگلستانگرگان
 
  
1400/10/28مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن سازمازندرانساری
 
  
1400/10/28مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن سازمازندرانساری
 
  
1400/10/27مسکن محرومان, خیرین مسکن سازاردبیلنمین
 
  
1400/10/21مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, بازدید از پروژهتهرانتهران
 
  
1400/10/21حساب 100, خیرین مسکن ساز, نشست هیات مدیره استانتهرانتهران
 http://khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/kermansha/61komiteh.jpg
  
1400/10/19مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلولکرمانشاهکرمانشاه
 
  
1400/10/18برگزاری مجمعسمنانسمنان
 
  
1400/10/16مناسبت شهادت حضرت فاطمه(س)تهرانتهران
 
  
1400/10/09برگزاری مجمعبوشهربوشهر
 
  
1400/10/08مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلولکرمانشاهکرمانشاه
 http://khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/lorrohani.jpg
  
1400/10/07مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول, نشست و هم اندیشیلرستانخرم آباد
 
  
1400/10/07مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست هیات مدیره استانآذربایجان شرقیتبریز
 
  
1400/09/24مسکن محرومان, خیرین مسکن سازاردبیلنمین
 
  
1400/09/23خیرین مسکن ساز, برگزاری مجمعفارسشیراز
 
  
1400/09/23مسکن محرومان, خیرین مسکن سازاردبیلاروج آباد
 
  
1400/09/22مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, تقدیر و تشکرکرمانشاهکرمانشاه
 http://khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/ardebil/arvali.jpg
  
1400/09/21مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن سازاردبیلاردبیل
 
  
1400/09/15مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن سازکرمانشاهکرمانشاه
 
  
1400/09/15مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلولخوزستانشیبان
 http://khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/alborz/karaj.jpg
  
1400/09/14مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, نشست هیات مدیره استانالبرزکرج
 
  
1400/09/14مسکن محرومان, خیرین مسکن سازخراسان جنوبیسرایان و سه قلعه
 
  
1400/09/12مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, تفاهم نامههرمزگانبندرعباس
1 - 50بعدی