ویرایش
  
  
  
موضوع خبر
  
  
تعداد= 666
 
  
1399/07/21خیرین مسکن ساز, نشست مسئولین انجمن استان با نماینده ولی فقیه در بنیاد مسکن استانمازندران
 
  
1399/07/21خیرین مسکن ساززنجان
 
  
1399/07/19خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلولخراسان شمالی
 
  
1399/07/16خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلولگلستان
 
  
1399/07/08مسکن محرومان, خیرین مسکن سازتهران
 
  
1399/06/31مسکن محرومان, خیرین مسکن سازتهران
 
  
1399/06/31انتصابات, نماینده ولی فقیهعمومی
 
  
1399/06/28مسکن محرومان, واگذاری زمین, خیرین مسکن سازگلستان
 
  
1399/06/26مسکن محرومان, خیرین مسکن سازاصفهان
 
  
1399/06/18نشست و هم اندیشیعمومی
 
  
1399/06/10مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, کلنگ زنیاردبیل
 
  
1399/06/09خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلولاصفهان
 
  
1399/06/08مسکن شهری, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداریاصفهان
 
  
1399/06/05مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, تفاهم نامهاردبیل
 
  
1399/06/04نشست و هم اندیشی, مجمع خیرین مسکن سازسمنان
 
  
1399/06/04خیرین مسکن سازسمنان
 
  
1399/06/04تفاهم نامه, گزارش عملکردسمنان
 
  
1399/06/04مسکن محرومان, خیرین مسکن سازاصفهان
 
  
1399/06/03خیرین مسکن سازسمنان
 http://khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/kohkilooyeh/badakhshgachsar.png
  
1399/06/02خیرین مسکن سازکهگیلویه و بویراحمد
 
  
1399/06/01حساب 100, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلولکرمانشاه
 
  
1399/06/01مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, بازدید از پروژهکرمانشاه
 
  
1399/05/26مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن سازاصفهان
 
  
1399/05/25خیرین مسکن سازگلستان
 
  
1399/05/12مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, بازدید از پروژه دو معلولکرمانشاه
 
  
1399/05/10حساب 100, خیرین مسکن ساز, نشست هیئت مدیره انجمن استانکهگیلویه و بویراحمد
 
  
1399/05/08وام و تسهیلات, خانواده های دارای دو معلولعمومی
 
  
1399/05/06خانواده های دارای دو معلول, نشست و هم اندیشیمازندران
 
  
1399/05/04خیرین مسکن سازخراسان جنوبی
 
  
1399/05/01مسکن محرومان, وام و تسهیلات, خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشیتهران
 
  
1399/04/28بازدید از پروژهآذربایجان شرقی
 
  
1399/04/27نشست و هم اندیشیاصفهان
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/mazandaran/mazanH.png
  
1399/04/21مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, نشست هیئت مدیره انجمن استانمازندران
 
  
1399/04/21مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلولمازندران
 
  
1399/04/21مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, بازدید از پروژهمازندران
 
  
1399/04/12خانواده های دارای دو معلولگلستان
 
  
1399/04/12مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, نشست هیئت مدیره انجمن استانزنجان
 
  
1399/04/10خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشیاصفهان
 
  
1399/04/10مسکن محرومان, حساب 100خراسان رضوی
 
  
1399/04/08خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداریاردبیل
 
  
1399/04/08خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداریاردبیل
 
  
1399/04/08وام و تسهیلات, خانواده های دارای دو معلولگلستان
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/ardebil/13990405000324_Test_PhotoN.jpg
  
1399/04/07خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداریاردبیل
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/fars/002.jpg
  
1399/04/04خیرین مسکن ساز, نشست و هم اندیشیفارس
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/semnan/75%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%8A-%D8%B3%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86.jpg
  
1399/04/03خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلولگلستان
 http://www.khms.ir/SitePics/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7/semnan/3397647_2.jpg
  
1399/04/02خیرین مسکن سازسمنان
 
  
1399/04/02بازدید از پروژهکرمانشاه
 
  
1399/04/01خانواده های دارای دو معلول, نشست و هم اندیشیکرمانشاه
 
  
1399/03/31مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز, افتتاح و بهره برداری, خانواده های دارای دو معلولاصفهان
 
  
1399/03/24مسکن محرومان, حساب 100, خیرین مسکن ساز, برگزاری مجمع عمومی انجمن خیرین مسکن ساز استانهرمزگان
1 - 50صفحه بعد