عنوان

بازدید مسئولین انجمن خیرین مسکن ساز استان خراسان جنوبی از پروژه های خیرین مسکن ساز استان

متن

بازدید رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انجمن خیرین مسکن ساز استان خراسان جنوبی از پروژه ۶۰ و۴۰ واحدی شهرستان سرایان وشهر سه قلعه انجام شد و پس از آن دیداری با فرماندار سرایان و همچنین برگزاری جلسه ای با پیمانکاران پروژه های مذکور در خصوص چگونگی پیشرفت پروژه ه برگزار گردید.

تصویر

تصویر

تاریخ

1400/09/14

استان

خراسان جنوبی

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز

موضوع خبر

مسکن محرومان, خیرین مسکن ساز

اشخاص

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان, رئیشس هیات مدیره انجمن استان