عنوان

با کاهش هزینه ها، تعداد بیشتری از خانواده ها صاحب خانه میشوند

متن

در زمینه اجـرای تفـاهم نامه چند جـانبه تـأمین مسـکن خـانواده های دارای حداقل دو فرد معلول، اولـین نشست کمیته راهبری تفـاهم نامه، دوم اردیبهشت ماه سال 94 تشـکیل شد . مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان هرمزگان از کمیته راهبری تامین مسکن خانوارهای دارای حداقل دو فرد معلول تحت پوشش سازمان بهزیستی گفت: در این نشست که اعضـای هیئت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز استـان هم حضـور داشتنـد، شروع کار بر اسـاس تفـاهم نـامه ابـلاغی تـرسیـم و کار با جمـع آوری آمـار، اطلاعـــات و پـالایـش آن تـوسط دستــگاههای مسئول آغــاز شد . در ابتدای طرح اطلاعـات موجود در رابـطه با وضعیـت مسـکن جـامعه هدف کامل نبـود و بنابراین با پیــگیری کمیته راهبری و با تـلاش سازمان بهزیستی استـان، اطلاعــات مورد نیاز آمـاده و آمـار اولـیه برای اقـدام در این کمیته تصـویب شد . با تشــکیل 16 نشست کمیتـه راهبـری و پیــگیری مصوبه ها، کار تـأمین مسـکن خـانواده‌های شهری و روستـایی شنـاسـایی شده آغـاز شدکه همـکاری موثـر و نزدیـک دستـگاه‌هـای مسئـول عضـو کمیتـه راهبــری شـامل : اداره های کـل بهـزیـستی و راه و شهرســـازی ، بنیـاد مسـکن انقـلاب اســلامی ، بنیــاد مستـضعفـان و انجمن خیـرین مسـکن‌سـاز استــان و نیز همراهی و مشـارکت خــانـواده هـای مشمـول تفــاهم نـامه، منجر به صـاحب خـانه شدن تعـداد قـابل توجهی از آنهـا در شهرهـا و روستـاهـای استـان بود. در نتیجه این همکاری واحدهای مسـکونی تـأمین شده یا در دست اجـرا، حـدود دو برابر سهمیه اولـیه استـان شد . گفتنی است با تـوجه به اقدام های صورت گـرفته در مورد تـأمین زمین در شهرها و روستاهـای استـان، پیش بینی می شـود درصـورت تــأمین تسهیـلات بانـکی منـاسب و اقـــدام در زمینه کــاهش هــزینـه ســاخت، تعـداد بیشتــری از خــانـواده های مشمول تفــاهم نـامه در آینـده ای نه چنـدان دور صـاحب خـانه شـوند . یـکی از مشــکلات لاینحـل این طــرح، عدم اختـصـاص تسهیــــلات ارزان قـیمت در شهرهـای بزرگ و افـــزایش هــزینـه های ســـاخت می بــاشد که ضـــروری است در کمیتـه راهبــری مرکـز بـرای حـل آن چــاره ای اندیشیـده شـود . وزارت راه و شهـرســازی و وزارت کشــور دو دستــگاهی هستنـد که با تـوجه به ظـرفیت هــای قــانونی ملی و استــانی خود می تــواننـد نقـش موثـری درزمینـه کــاهش قـیمت ســاخت واحـد هـای مسـکونی طــرح داشتـه باشنـد. همچنین این انجمن آمـادگی دارد در صورت لزوم راهــکارهای خود در این زمینه ارائـه نماید .

تصویر

تصویر

تاریخ

1398/09/11

استان

هرمزگان

مکان خبر

منبع خبر

روابط عمومی انجمن خیرین مسکن ساز, روابط عمومی بنیاد مسکن

موضوع خبر

خیرین مسکن ساز, خانواده های دارای دو معلول

اشخاص

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز استان