استان اصفهان پروژه 126 واحدی نجف آباد
32.6345101026318
51.357141494751
Blueنخیر/PicProjectList/استان%20اصفهان%20پروژه%20126%20واحدی%20نجف%20آباد.JPG
استان اصفهان پروژه قهجاورستان
32.6622614717109
51.7540225982666
Greenنخیرhttp://www.khms.ir/PicProjectList/استان%20اصفهان%20پروژه%20قهجاورستان.JPG
استان اصفهان پروژه 10 واحدی صفار هرند فاز 1
31.9938600701042
51.8432865142822
Redنخیرhttp://www.khms.ir/PicProjectList/استان%20اصفهان%20پروژه%20126%20واحدی%20نجف%20آباد.JPG
استان اصفهان شهرستان کاشان پروژه 20 واحدی غدیر 1 شهرک ک 22 بهمن
32.3750826367923
50.8902225494385
Greenنخیرhttp://www.khms.ir/PicProjectList/استان%20اصفهان%20شهرستان%20کاشان%20پروژه%2020%20واحدی%20غدیر%201%20شهرک%20ک%2022%20بهمن.JPG
استان البرز پروژه ۴۶۴ واحدی اشتهارد
35.8198101959882
50.9712467193604
Blueنخیرhttp://www.khms.ir/PicProjectList/استان%20البرز%20پروژه%20۴۶۴%20واحدی%20اشتهارد.jpg
استان آذربایجان شرقی شهرستان سراب پروژه 10 واحدی سراب
38.0738180835185
46.2828311920166
Redنخیرhttp://www.khms.ir/PicProjectList/استان%20آذربایجان%20شرقی%20شهرستان%20سراب%20پروژه%2010%20واحدی%20سراب.JPG
استان آذربایجان شرقی شهرستان شبستر پروژه 8 واحدی غلمانسرا
38.078142267273
45.314661026001
Greenنخیرhttp://www.khms.ir/PicProjectList/استان%20آذربایجان%20شرقی%20شهرستان%20شبستر%20پروژه%208%20واحدی%20غلمانسرا.JPG
استان آذربایجان شرقی شهرستان مرند پروژه 8 واحدی زنور انجمن خیرین
37.5922466722774
45.138879776001
Blueنخیرhttp://www.khms.ir/PicProjectList/استان%20آذربایجان%20شرقی%20شهرستان%20مرند%20پروژه%208%20واحدی%20زنور%20انجمن%20خیرین.JPG
استان آذربایجان شرقی شهرستان میانه
37.208230668134
45.973840713501
Greenنخیرhttp://www.khms.ir/PicProjectList/استان%20آذربایجان%20شرقی%20شهرستان%20میانه.JPG
استان آذزبایجان شرقی شهرستان سراب پروژه 10 واحدی سراب
36.9628336976554
46.589075088501
Blueنخیرhttp://www.khms.ir/PicProjectList/استان%20آذزبایجان%20شرقی%20شهرستان%20سراب%20پروژه%2010%20واحدی%20سراب.JPG
استان بوشهر 32 واحدی مال قائد
29.060723376447
50.8902225494385
Greenنخیرhttp://www.khms.ir/PicProjectList/استان%20بوشهر%2032%20واحدی%20مال%20قائد.JPG
استان بوشهر واحدی برازجان
28.6276762220418
51.642786026001
Redنخیرhttp://www.khms.ir/PicProjectList/استان%20بوشهر%2035%20واحدی%20برازجان.JPG
استان بوشهر 201 واحدی عالیشهر
27.9698959334035
52.301965713501
Greenنخیرhttp://www.khms.ir/PicProjectList/استان%20بوشهر%20201%20واحدی%20عالیشهر.JPG
استان بوشهر پروژه 16 واحدی دیلم
27.6200218645119
52.565637588501
Greenنخیرhttp://www.khms.ir/PicProjectList/استان%20بوشهر%20پروژه%2016%20واحدی%20دیلم.JPG
استان تهران  پروژه ٢٠٠٠ واحدی صفادشت
35.4380643609002
51.774621963501
Redنخیرhttp://www.khms.ir/PicProjectList/استان%20تهران%20%20پروژه%20٢٠٠٠%20واحدی%20صفادشت.jpg
استان تهران  شهرستان رباط کريم  پروژه ١٨٠ واحدی پرند
35.2588448425241
51.642786026001
Blueنخیرhttp://www.khms.ir/PicProjectList/استان%20تهران%20%20شهرستان%20رباط%20کريم%20%20پروژه%20١٨٠%20واحدی%20پرند.jpg
استان تهران پروژه 39 واحدی گل تپه ورامین
35.366424273229
50.807825088501
Redنخیرhttp://www.khms.ir/PicProjectList/استان%20تهران%20پروژه%2039%20واحدی%20گل%20تپه%20ورامین.JPG
استان تهران پروژه 72 واحدی یاس
35.0792281281095
50.807825088501
Greenنخیرhttp://www.khms.ir/PicProjectList/استان%20تهران%20پروژه%2072%20واحدی%20یاس.JPG
استان تهران شهرستان حسن آباد پروژه امام رضا ع
35.1151832042651
51.027551651001
Blueنخیرhttp://www.khms.ir/PicProjectList/استان%20تهران%20شهرستان%20حسن%20آباد%20پروژه%20امام%20رضا%20ع.JPG
استان خراسان جنوبی شهرستان قائن
35.9021700289173
59.783655166626
Greenنخیرhttp://www.khms.ir/PicProjectList/استان%20خراسان%20جنوبی%20شهرستان%20قائن.JPG
استان خراسان رضوی پروژه 50 واحدی صید آباد
36.1154609554438
59.146448135376
Redنخیرhttp://www.khms.ir/PicProjectList/استان%20خراسان%20رضوی%20پروژه%2050%20واحدی%20صید%20آباد.JPG
استان خراسان رضوی شهرستان بینالود پروژه 216 واحدی
35.6883027416657
58.454309463501
Blueنخیرhttp://www.khms.ir/PicProjectList/استان%20خراسان%20رضوی%20شهرستان%20بینالود%20پروژه%20216%20واحدی.JPG
استان خراسان رضوی شهرستان تربت حیدریه پروژه 220 واحدی
35.5096407576027
59.245325088501
Greenنخیرhttp://www.khms.ir/PicProjectList/استان%20خراسان%20رضوی%20شهرستان%20تربت%20حیدریه%20پروژه%20220%20واحدی.bmp
استان خوزستان 18 واحدی غم گلک
31.2642230076275
48.7039432525635
Greenنخیرhttp://www.khms.ir/PicProjectList/استان%20خوزستان%2018%20واحدی%20غم%20گلک.JPG
استان زنجان پروژه عطر نرگس
36.6990278856629
48.423791885376
Greenنخیرhttp://www.khms.ir/PicProjectList/استان%20زنجان%20پروژه%20عطر%20نرگس.JPG
آخرین تست
35.928862943403
52.488733291626
آخرین تست آخرین تست آخرین تست آخرین تستBlueنخیر/SitePics/yazd.JPG
22 واحدی
32.5257343729118
50.7611331939697
نخیر
نامشخص
32.328677617244
48.423791885376
نخیر