هیچ موردی برای نشان دادن در این نما "فرازهایی از فرمان تاریخی حضرت امام خمینی(ره) به مناسبت افتتاح حساب 100" وجود ندارد.