به کتابخانه ویکی تان خوش آمدید!
می توانید آغاز به کار کرده و با کلیک کردن بر <bویرایش در بالای این صفحه به صفحه محتوا اضافه نمایید، برای آموختن در مورد کتابخانه های ویکی بر رویچگونگی استفاده از کتابخانه ويکی.

< strong >کتابخانه ویکی چیست؟کلیک کنید. >

Wikiwiki یک کتابخانه ویکی، کتابخانه سندی است که کاربران می توانند در آن به آسانی هر صفحه ای را ویرایش نمایند. کتابخانه اساسا از طریق لینک شدن صفحات موجود به یکدیگر یا از طریق ایجاد لینک های جدید به صفحات جدید بزرگ می شود. اگر یک کاربر لینکی را به صفحه ای ایجاد نشده پیدا کند، او می تواند لینک را دنبال کرده و صفحه را ایجاد نماید.

در یک محیط کسب و کار، یک کتابخانه ویکی، روشی با نگهداری کم را برای ثبت دانش فراهم می کند. اطلاعاتی که معمولا از طریق پیام های ایمیلی مبادله می شوند، از این سو و آن سو حول محور گفتگوها جمع آوری می شوند، یا بر روی کاغذ نوشته می شوند می تواند بجای آن دردر اتباط با دانش مرتبط در کتابخانه ویکی ثبت شوند. .

مثال های دیگر از کاربردهای کتابخانه های ویکی شامل ایده های طوفان مغزی، مشارکت در طراحی، ایجاد یک دستورالعمل راهنما، حمع آوری اطلاعات میدانی، تعیین مسیر دانش مراکز تماس، و ایجاد دایره المعارف دانشی می باشد.